KiesKompas

Hieronder worden de antwoorden op de stellingen KiesKompas 2018  weergegeven.


De stellingen van het KiesKompas worden beantwoord door te relateren aan de principes die we hebben vastgelegd in ons verkiezingsprogramma. Ons verkiezingsprogramma is hier te bekijken/downloaden.

 

 • De inwoners die minder afval aanbieden moeten een lagere afvalstoffenheffing betalen = mee eens.
  Ons principe:  Goed omgaan met het milieu is ook voor volgende generatie belangrijk dus zetten we duurzaamheid vooruitstrevend in.
  Uitleg: Dit betekent voor Lijst 8 Kernen dat we dus ook doelen stellen om minder afvalstromen te hebben. Daarbij kan een lagere afvalstoffenheffing inwoners stimuleren hier bewuster mee om te gaan.

 • Bij grote projecten moet de gemeente een referendum organiseren = helemaal mee eens.
  Ons principe: Inwoners worden actief betrokken en kunnen dan invloed uitoefenen op hun directe leefomgeving.
  Uitleg: Lijst 8 Kernen vind dat De Ronde Venen de inwoners zoveel mogelijk inspraak moet geven als het gaat om belangrijke projecten. Daar zijn verschillende vormen voor, waarbij een referendum een goed instrument kan zijn als het over gemeentebrede projecten gaat.  
  Wij hebben als wens in ons verkiezingsprogramma opgenomen: behoud en verbetering van mogelijkheden van inspraak door inwoners.

 • In de Ronde Venen mag legale wietteelt worden toegestaan = helemaal mee eens.
  Ons principe: We ondersteunen ondernemers daar waar mogelijk.

  Uitleg: Wanneer ondernemers in De Ronde Venen mee kunnen doen aan een landelijke proef  op dit gebied dan wil Lijst 8 Kernen hen die mogelijkheid bieden. Zo kunnen we overlast door straat en huisdealers/illegale wietteelt tegengaan.

 • De gemeente moet woningeigenaren een subsidie geven om hun huis los te koppelen van de gasaansluiting = mee eens.
  Ons principe: Goed omgaan met het milieu is ook voor volgende generatie belangrijk dus zetten we duurzaamheid vooruitstrevend in.
  Uitleg: Lijst 8 Kernen wil duurzaamheid vooruitstrevend inzetten en daarbij horen ook ‘nieuwe’ mogelijkheden om inwoners te helpen dit soort initiatieven te realiseren.

 • Het aandeel sociale huur moet omhoog van 24% naar 30% = mee eens.
  Ons principe: Een goed bereikbare, aantrekkelijke gemeente met voldoende woon- en leefruimte voor alle doelgroepen.
  Uitleg: Het is belangrijk dat alle dat onze gemeente een voldoende voorraad sociale huurwoningen heeft. Dat mag van Lijst 8 Kernen groeien, waarbij we ruimte voor doorstroming willen bevorderen.

 • In plaats van meer seniorenwoningen, moeten er meer starterswoningen worden gebouwd = helemaal mee eens.
  Ons principe: Een goed bereikbare, aantrekkelijke gemeente met voldoende woon- en leefruimte voor alle doelgroepen.
  Uitleg: Lijst 8 Kernen vindt het belangrijk dat de met name jongeren in De Ronde Venen kunnen starten in een betaalbare woning. Dit kunnen zowel sociale huur als koopwoningen zijn.

  Wij hebben als wens in ons verkiezingsprogramma opgenomen: Meer aandacht voor startersprojecten (bijv. containerwoningen, startersleningen, anti-kraak wonen), omdat wij van mening zijn dat doorstromen slechts een deel van de oplossing is..

 • In plaats van sociale huurwoningen, moeten er meer goedkope koopwoningen worden gebouwd = neutraal.
  Ons principe: Een goed bereikbare, aantrekkelijke gemeente met voldoende woon- en leefruimte voor alle doelgroepen.
  Uitleg: Lijst 8 Kernen vindt het belangrijk dat de met name jongeren in De Ronde Venen kunnen starten in een betaalbare woning. Dit kunnen zowel sociale huur als koopwoningen zijn. Het is belangrijk dat er een goede mix gebouwd wordt.

 • Leegstaande bedrijfspanden mogen worden omgebouwd tot woningen = Helemaal mee eens.
  Ons principe: Een goed bereikbare, aantrekkelijke gemeente met voldoende woon- en leefruimte voor alle doelgroepen.

  Uitleg: Een wens van Lijst 8 Kernen is meer aandacht voor startersprojecten ( bijv. containerwoningen,startersleningen, anti kraak wonen) waarbij wij van mening zijn dat doorstromen slechts een deel van de oplossing is. Initiatieven die leegstand in bedrijfspanden opvullen met o.a. startersprojecten of bijvoorbeeld gemeenschappelijke woonvormen zien wij graag de komende 4 jaar terug!

 • Woningbouwcorporaties moeten worden verplicht meer woningen te splitsen = neutraal.
  Ons principe: Een goed bereikbare, aantrekkelijke gemeente met voldoende woon- en leefruimte voor alle doelgroepen.

  Uitleg: Lijst 8 Kernen betwijfelt of het splitsen van woningen een goede oplossing is. Het is wat Lijst 8 Kernen geen goed idee om al te veel aan de huidige woningvoorraad aan te passen. Wij kijken dan liever samen met de woningbouwcorporatie naar andere mogelijkheden om de druk op de woningmarkt te verminderen.

 • De gemeente mag meer geld uitgeven aan kunst en cultuur = helemaal mee eens.
  Ons principe: Lijst 8 Kernen staat voor kunst, cultuur, behoud van cultuurhistorie en recreatie.
  Uitleg: Een rijke culturele omgeving maakt wonen in De Ronde Venen fijn. Wij vinden dan ook dat we als gemeente daar mogen ondersteunen als dat nodig is. Lijst 8 Kernen heeft als wens dat we dit soort (recreatie-)voorzieningen binnen de gemeente niet alleen moeten benutten voor eigen inwoners, maar ook in moeten zetten om toerisme te bevorderen. 

 • De gemeente moet geld uittrekken voor een veenmuseum in de Ronde Venen = helemaal mee eens.
  Ons principe: Lijst 8 Kernen staat voor kunst, cultuur, behoud van cultuurhistorie en recreatie.

  Uitleg: Lijst 8 Kernen heeft als wens in het verkiezingsprogramma opgenomen: Educatieve en toeristische doeleinden zoals het museum, de forten en monumenten moeten beter benut worden. Daarbij vind Lijst 8 Kernen het belangrijk dat we niet alleen onze eigen (jonge) inwoners, maar ook de bezoekers aan onze gemeente een stuk cultuurhistorie van de omgeving waarin ze wonen mee kunnen geven.
  Wij zijn ook van mening dat een veenmuseum in de nabijheid van Amsterdam goede kansen biedt om toerisme te bevorderen.   

 • Bij de aanbestedingen moet de gemeente lokale bedrijven voorrang geven, ook als dit meer geld kost = mee eens.
  Ons principe: We ondersteunen ondernemers daar waar mogelijk.

  Uitleg: Lijst 8 Kernen heeft als wens in haar verkiezingsprogramma opgenomen dat aanbesteding van de gemeente ook bij alle lokale ondernemers moet gebeuren, zonder vriendjespolitiek.

 • De belasting op huisbezit (OZB) mag omlaag, ook al gaat dat ten koste van gemeentelijke voorzieningen = neutraal.
  Ons principe: Lijst 8 Kernen staat voor een financieel gezonde gemeente. Efficiëntie en innovatie zijn hierbij van belang.
  Uitleg: Graag zien wij de OZB omlaag gaan maar we zien niet graag dat er gemeentelijke voorzieningen verzwakken. Wij willen er dan ook liever voor zorgen dat we de OZB gaan verlagen door efficiënter of anders te werken. Snijden in gemeentelijke voorzieningen willen wij zoveel mogelijk voorkomen.  

 • De hondenbelasting moet worden afgeschaft, ook al wordt de OZB daardoor verhoogd = helemaal mee eens.
  Ons principe: Lijst 8 Kernen staat voor een financieel gezonde gemeente.

  Uitleg: Zolang hondenbelasting niet volledig wordt gebruikt voor voorzieningen die honden en hondenbezitters ten goede komen vinden wij het heffen van hondenbelasting overbodig. Wij zijn wel van mening dat dit afgeschaft kan worden zonder dat daardoor de OZB verhoogd wordt.

 • Winkeliers mogen zelf bepalen wanneer ze open zijn, ook op zondagochtend = helemaal mee eens.
  Ons principe: We ondersteunen ondernemers daar waar mogelijk.

  Uitleg: Lijst 8 Kernen vindt dan ook dat ondernemers zelf hun openingstijden moeten kunnen bepalen.

 • De gemeente moet mensen die hun huis isoleren subsidie geven = mee eens.
  Ons principe: Goed omgaan met het milieu is ook voor volgende generaties belangrijk, dus zetten we duurzaamheid vooruitstrevend in.
  Uitleg: Het helpen van woningbezitters bij het isoleren van hun woning is daarbij een instrument om inwoners aan te sporen hier bewust mee aan de slag te gaan. Hierbij hoort wat Lijst 8 Kernen ook innovatie op het gebied van `schone energievoorzieningen` zoals zonne-energie en zon- en aardwarmte.

 • Zonnepanelen mogen op weilanden worden gezet, ook al is er dan minder landbouwgrond = helemaal mee eens.
  Ons principe: Goed omgaan met het milieu is ook voor volgende generaties belangrijk, dus zetten we duurzaamheid vooruitstrevend in. Uitleg: Hierbij hoort wat Lijst 8 Kernen ook innovatie op het gebied van `schone energievoorzieningen` zoals het opwekken van wind- en zonne-energie.

 • Er mogen meer windmolens worden gebouwd in de Ronde Venen = helemaal mee eens.
  Ons principe: Goed omgaan met het milieu is ook voor volgende generaties belangrijk, dus zetten we duurzaamheid vooruitstrevend in.
  Uitleg: Hierbij hoort wat Lijst 8 Kernen ook innovatie op het gebied van `schone energievoorzieningen` zoals het opwekken van wind- en zonne-energie. Wij zien graag nieuwe innovaties zoals o.a. de Vortex Bladeless (een windmolen zonder wieken die stroom opwekt) zijn opgang maken, zowel landelijk als binnen onze eigen gemeentegrenzen.

 • Asielgerechtigden die geen Nederlands leren moeten worden gekort op hun uitkering = neutraal.
  Ons principe: Maatwerk staat centraal in het welzijnsbeleid van de gemeente.

  Uitleg: Het is belangrijk dat al onze inwoners Nederlands spreken. Lijst 8 Kernen wil dat dan ook zoveel mogelijk bevorderen, maar is van mening dat korten op de uitkering niet de juiste motivatie te weeg brengt. Hierbij zal eerder gekeken moeten worden naar maatwerk om individuele gevallen hierin te ondersteunen.

 • Er mogen meer parkeerplaatsen komen, ook al gaat dit ten koste van openbaar groen = mee eens.
  Ons principe: Een goede bereikbare, aantrekkelijke gemeente met voldoende woon- en leefruimte voor alle doelgroepen.
  Uitleg: Het is op sommige plekken in De Ronde Venen merkbaar dat er sprake is van een hoge parkeerdruk. De normen die tegenwoordig gebruikt worden voor parkeren bij het bouwen van een nieuwe wijk zijn dan ook anders dan tientallen jaren geleden. Op sommige knelpunten kan het inruilen van openbaar groen voor parkeerplaatsen een oplossing bieden.

 • Illegale huisjes moeten worden verwijderd uit de vinkeveense plassen = helemaal niet mee eens.  
  Ons principe: Wij staan voor kunst, cultuur, behoud van cultuurhistorie én recreatie.  
  Uitleg: Graag ziet Lijst 8 Kernen dat we de recreatievoorzieningen binnen onze gemeente niet alleen benutten voor eigen inwoners, maar ook inzetten om de toerisme te bevorderen. Daar horen mogelijkheden tot overnachten op de eilanden bij. Wij vinden wel dat de bebouwing wel in proportie moet zijn met de grootte van de legakker, en dat wij hier als gemeente duidelijk beleid in moeten vaststellen. Het toestaan van bebouwing kan helpen de legakkers voor langere termijn te onderhouden doordat eigenaren sneller bereid zijn te investeren in bijvoorbeeld beschoeiing en beplanting.

 • Op de legakkers in de vinkeveense plassen mag gebouwd worden = mee eens. Ons principe: Wij staan voor kunst, cultuur, behoud van cultuurhistorie én recreatie.  
  Uitleg: Graag ziet Lijst 8 Kernen dat we de recreatievoorzieningen binnen onze gemeente niet alleen benutten voor eigen inwoners, maar ook inzetten om de toerisme te bevorderen. Daar horen mogelijkheden tot overnachten op de eilanden bij. Wij vinden wel dat de bebouwing wel in proportie moet zijn met de grootte van de legakker, en dat wij hier als gemeente duidelijk beleid in moeten vaststellen. Het toestaan van bebouwing kan helpen de legakkers voor langere termijn te onderhouden doordat eigenaren sneller bereid zijn te investeren in bijvoorbeeld beschoeiing en beplanting.

 • De gemeente moet meer geld uittrekken voor cursussen voor senioren = niet mee eens.
  Uitleg: Lijst 8 Kernen is van mening dat hiervoor voldoende mogelijkheden zijn. Onder andere Stichting Paraplu, Cursusproject De Ronde Venen en vrijwilligers/mantelzorg via Tympaan - de Baat verzorgen veel cursussen.

 • De gemeente gaat meebetalen aan ondersteuning van jonge gezinnen, zodat echtscheiding wordt voorkomen = niet mee eens.
  Uitleg: Hier is al ondersteuning voor. Onder andere via Algemeen Maatschappelijk Werk.

 • De gemeente moet meer geld uittrekken voor apart seniorenbeleid = mee eens.
  Apart beleid voor senioren is net zo belangrijk als b.v. beleid voor jongeren.

 • De gemeente moet meer geld uittrekken voor de Voedselbank = mee eens.
  Ons principe: Wijzigingen in het (rijks-) beleid mogen niet tot verslechtering van individuele situaties leiden. Maatwerk staat centraal in het welzijnsbeleid van de gemeente.
  Uitleg: De voedselbank blijkt voor veel inwoners helaas een nodige aanvulling waarmee een inkomenstekort wordt aangevuld.Zolang er geen andere regelingen zijn om mensen hiermee te helpen willen we de Voedselbank blijven ondersteunen. 
  Lijst 8 Kernen wil dat er de komende jaren een vernieuwend en beter armoedebeleid wordt ontwikkeld.

 • De gemeente moet meer mensen boven de 50 jaar aannemen = helemaal niet mee eens.
  Uitleg: Dit zou kunnen leiden tot leeftijdsdiscriminatie. Iedereen heeft gelijke rechten.Wij zijn van mening dat werknemers van de gemeente aangenomen moeten worden op kwaliteiten.

 • In de woonkernen moet meer cameratoezicht komen, ook al gaat dit ten koste van de privacy = neutraal.
  Ons principe: Iedereen moet zich veilig kunnen voelen en zich veilig kunnen bewegen door onze gemeente.
  Veiligheid is een belangrijk iets, maar wij vinden privacy ook heel belangrijk. De Ronde Venen veiliger maken door cameratoezicht is voor Lijst 8 Kernen alleen van toepassing als er echt directe aanleiding is, en dit is momenteel niet van toepassing.

 • De gemeente moet zich blijven verzetten tegen het overdag en `s nachts rijden van 130 km/u op de snelweg = neutraal.
  Ons principe: Een goed bereikbare, aantrekkelijke gemeente met voldoende woon- en leefruimte voor alle doelgroepen.

  Uitleg: De snelweg door onze gemeente is een belangrijke(landelijke) verkeersader. Beslissingen hierover worden landelijk genomen. De weg is ook op ons grondgebied gebouwd op 130 km/u, en dit bevorderd ook de bereikbaarheid van onze gemeente. Wij zijn ons er echter ook van bewust dat dit voor inwoners in onze gemeente ook overlast oplevert, zoals geluidsoverlast en luchtvervuiling.

 • De gemeente moet zich verzetten tegen uitbreiding van Schiphol = niet mee eens.
  Werkgelegenheid in de regio draagt bij aan een gezonde arbeidsmarkt in onze gemeente en omgeving.

 • De N201 mag worden verbreed = mee eens.
  Ons principe: Een goed bereikbare, aantrekkelijke gemeente met voldoende woon- en leefruimte voor alle doelgroepen.

  Uitleg: De N201 is een belangrijke verkeersader door onze gemeente. Ondanks de verbreding aan de kant van Uithoorn vormt het op ons grondgebied nog regelmatig een knelpunt.  Een verbreding kan veel verbetering in de knelpunten aanbrengen. Wel zien wij dan graag een serieuze oplossing voor de situatie bij Vinkeveen, waarbij ondertunneling een streven is.

 • Parkeerplaatsen mogen verdwijnen om meer ruimte te maken voor de fiets = neutraal.
  Ons principe: Een goed bereikbare, aantrekkelijke gemeente met voldoende woon- en leefruimte voor alle doelgroepen.

 • De gemeente mag meebetalen om te zorgen dat mantelzorgers huishoudelijke hulp kunnen inhuren = helemaal mee eens.
  Ons principe: Maatwerk staat centraal in het welzijnsbeleid van de gemeente.
  Uitleg: Mantelzorg vult een belangrijke plaats in in het welzijnsbeleid van De Ronde Venen, maar heeft vaak ingrijpende gevolgen voor de zorgverlener. In het geval van intensieve mantelzorg vinden wij het passen in een maatwerk-oplossing om dan mogelijkheden te bieden om huishoudelijke taken te verlichten.   

 

Find us on Facebook
Follow Us